Kirjanpidon ABC – Mitä yrityksen tulee tietää kirjanpidosta?

Yrityksessä kirjanpito voidaan hoitaa itse tai ulkoistaa se sopivalle tilitoimistolle – niin tai näin, täytyy jokaisen yrittäjän tietää kirjanpidosta vähintään seuraavat asiat.


Mitä kirjanpitoon kuuluu?

Kirjanpito muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Kirjanpito tuottaa tietoa yrityksen johtamista varten. Kirjanpitoa on pidettävä kuukausikohtaisesti tai neljän viikon jaksoilta. Toiminnan tulos selvitetään 12 kuukauden välein, tilikausittain. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia, mutta kaikkien ei ole pakko tehdä tilinpäätöstä.

Mikä on tilinpäätös, ja onko se pakko tehdä?

Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka kertoo toiminnan tuloksen ja yrityksen varallisuusaseman. Tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta, liitetiedoista ja toimintakertomuksesta. Sen perusteella maksetaan verot ja jaetaan voitto yrityksen omistajille tai todetaan tappiot. Lisäksi tilinpäätöksestä selviää varallisuus eli omaisuus, omat varat ja otetut lainat.

Mikrokokoisen toiminimen tai ammatinharjoittajan ei ole pakko laatia tilinpäätöstä, jos tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöstä voi kuitenkin tarvita esimerkiksi luottoa, rahoitusta, elinkeinolupaa tai henkilökohtaista asunto- tai kulutusluottoa varten, ja siksi se kannattaa tehdä tilikauden päättyessä.

Miten tapahtumat kirjataan kirjanpitoon?

Kirjanpito täytyy tehdä kirjanpitolainsäädännössä määrätyllä tavalla. Kirjausten tulee olla valmiina viimeistään neljän kuukauden kuluttua kalenterikuukauden päättymisestä, ja tilinpäätös tehdään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitoon vietävä tosite ja sitä koskeva kirjanpitomerkintä muodostavat kokonaisuuden, josta pitää käydä ilmi:

  • tositteen päivämäärä ja numero
  • tiliöinti eli valitun pääkirjatilin merkintä
  • kirjauksen päivämäärä, jos se on eri kuin tositteen päivämäärä
  • liiketapahtuman rahamäärä
  • myynti– ja ostolaskujen osalta alv-kantojen erottamiseen tarvittavat tiedot.

Tiedot tulee merkitä selvästi ja pysyvästi eikä niitä saa poistaa jälkikäteen. Kirjanpito järjestetään niin, että kirjauksia voidaan tarkastella sekä asia- että aikajärjestyksessä.

Mitä tulee ottaa huomioon, kun etsii tilitoimistoa ja kirjanpitäjää? Lue tästä 10 vinkkiä tilitoimiston valintaan!

Kuinka kauan kuitteja ja muita tositteita pitää säilyttää?

Myös kirjanpitoaineiston säilyttämisestä säädetään kirjanpitolaissa. Kuitteja ja tositteita täytyy säilyttää vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen järjestelmällisesti ja mielellään siinä järjestyksessä, jossa ne on kirjattu kirjanpitoon.

Tilinpäätös, kirjanpidot, tililuettelo ja luettelo kirjanpidosta ja aineistosta tulee säilyttää 10 vuotta. Jos yritystoiminta tai kirjanpitovelvollisuus päättyy tänä aikana, on kauppa- tai yhdistysrekisteriin ilmoitettava, kenelle kirjanpitoaineiston säilyttäminen on uskottu.

Pitääkö kirjanpitoon viedyt kuitit säilyttää paperisina?

Jos paperitositteet on tallennettu sähköiseen kirjanpitoon, ei niitä tarvitse säilyttää paperilla.

Vaikuttaako yhtiömuoto siihen, miten kirjanpito tehdään?

Kyllä. Ammatinharjoittajalle voi tietyin ehdoin riittää maksuperusteinen eli yksinkertainen kirjanpito, jossa menot ja tulot merkitään sille päivälle, jona raha siirtyy. Useimmiten kirjanpito kuitenkin hoidetaan suoriteperusteisena sekä kaksinkertaisena, ja osakeyhtiölle tämä on aina pakollista.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa liiketapahtumista tehdään yleensä kolme kirjausta:

  • rahan lähde
  • rahan käyttö
  • arvonlisäverovelka.

Kahdenkertainen kirjanpito sisältää paljon enemmän informaatiota, ja se on syytä antaa tilitoimiston tehtäväksi.

Kuinka paljon kirjanpitäjä maksaa? Nämä asiat vaikuttavat hinnoitteluun.

Miten yhtiömuoto vaikuttaa tuloverotukseen?

Yksityisen elinkeinonharjoittajan sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulos verotetaan yrittäjän tulona, ja se jaetaan pääoma- ja ansiotuloon. Pääomatulona voidaan verottaa määrää, joka vastaa 20 prosentin vuotuista tuottoa edellisen vuoden nettovarallisuudesta – tai jos verovelvollinen niin vaatii, 10 tai 0 prosenttia. Loput verotetaan yrittäjän ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaisesti.

Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan yhteisöveroa 20 prosenttia. Se voi myös jakaa voittoa omistajilleen osinkoina, joita verotetaan henkilöverotuksessa eri tavoin riippuen muun muassa siitä, onko osakeyhtiö listattu vai listaamaton.

Mitä tarkoittaa arvonlisävero?

Arvonlisävero on tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen liittyvä vero, jonka yritys kerää tuotteiden tai palveluiden kuluttajalta ja tilittää verottajalle. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, mutta tästä on tiettyjä poikkeuksia, joiden perusteella ALV voi myös olla 14 %, 10 % tai 0 %. Myyjä lisää arvonlisäveron myytävän tuotteen tai palvelun hintaan ja tilittää keräämänsä arvonlisäveron verottajalla kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa riippuen siitä, kuinka laajasta liiketoiminnasta on kyse.

Mikä on tase ja mitä siitä tulee tietää?

Tase on raportti, joka kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman yhtenä tiettynä päivänä. Yleensä tase kuvaa tilikauden viimeisen päivän tilannetta. Tase sisältää kaksi saraketta: toisella puolella on yrityksen varallisuus ja toisella puolella se, millä rahalla varallisuus on rahoitettu. Varallisuudesta kertovat sarake on nimeltään vastaavaa ja rahoituksesta kertova puoli on vastattavaa.

Tase sisältää paljon hyödyllistä tietoa. Yrittäjälle keskeisin näistä on oma pääoma, joka tarkoittaa varojen ja velkojen erotusta. Jos rivi on miinusmerkkinen, se tarkoittaa, että yrityksellä on enemmän velkaa kuin varallisuutta.

Mitä muuta minun tulee huomioida?

Jokaisen yrittäjän tulee ymmärtää oman yrityksensä kulu- ja tuottorakennetta sekä sitä, mikä osuus yrityksen kassasta on sen omaa rahaa. Mistä yrityksesi saa tuottoa, mistä muodostuu kuluja? Mikä tähän vaikuttaa? Entä mikä on omaa rahaa, mikä osuus menee työnantajasuorituksiin ja mikä on verottajalle menevää arvonlisäverovelkaa?

Tiesithän, että tilitoimisto hoitaa puolestasi juoksevan kirjanpidon ja tilinpäätöksen, säilyttää kirjanpitoaineiston ja tarjoaa myös lisäpalveluita ja neuvontaa yrityksesi erilaisiin tarpeisiin? Lue tästä lisää tilitoimistojen lisäpalveluista.

Etsitkö yrityksellesi ammattitaitoista taloushallinnon kumppania?

Tilitoimistohaku kattaa yli 200 tilitoimistoa, jotka tarjoavat sähköisiä tilitoimistopalveluita.